Zdravá společnost: definice, faktory, cíle a rysy

Anonim

Fenomén společnosti zdravých lidí je modernímu člověku znám především díky dílu Ericha Fromma. Tento psychoanalytik vytvořil několik důležitých knih, které do značné míry určovaly vývoj myšlenek o společnosti jako celku. Dnes se však tento pojem netýká pouze fenoménu uvažovaného v jeho výpočtech. Uvažujme, co lze nazvat takovou společností a jaké jsou její rysy.

Obecné informace

Podle odborníků existuje společnost zdravých lidí, protože existuje bezpečnost života a stabilita státního pokroku. Tyto dva jevy patří mezi klíčové faktory, díky nimž se země může rozvíjet, společnost se může zlepšit. Stabilita vzniku státu a bezpečnost jeho stanoviště v něm určuje v mnoha směrech zdraví všech segmentů obyvatelstva, zástupců všech věkových skupin. V naší zemi se vyvíjí politika mládeže zaměřená na podporu zdravého životního stylu. Podle mnoha aktivistů, čím více zástupců adolescentů, věkové skupiny mládeže dodržuje zdravý životní styl, tím lepší a zdravější bude naše společnost jako celek v budoucnu.

Pro každou společnost, která dosáhla určité úrovně rozvoje, je klíčovou hodnotou zdraví národa, dosažitelné zdravým životním stylem. Společnost získává pracovníka, vyhlídky na slušný rozvoj a generace jako celek praskne zdravím. Všechny důležité faktory mají jednoznačný vztah se zdravím, někdy přímým, v některých případech zprostředkovaným. Dodržovat zdravý životní styl, můžete si dát vynikající příležitosti v budoucnu, takže tento obraz je považován za zvláště relevantní pro mladé lidi. Jakmile to zvládnete a uděláte z něj každodenní život, člověk bude schopen v budoucnu správně stanovit priority a určit, která cesta mu nejlépe vyhovuje ze všech možností budování dospělého života.

Nebezpečí a ochrana před nimi

Vytváření zdravého životního stylu ve společnosti je jednou z metod ochrany mladší generace před hlavními hrozbami pro moderní společnost. Podle analytiků jsou závislosti všech typů a forem zvláště nebezpečné pro mladé lidi. Mnozí jsou závislí na tabáku, alkoholu nebo drogách. To představuje značnou hrozbu pro budoucnost. Neméně významné je šíření pohlavně přenosných infekcí, HIV. Všechny tyto problémy byly původně lékařské, ale s rostoucím rozsahem katastrofy se staly sociálními. V různé míře ovlivňují nejen zdraví jedince, ale také život, možnosti a budoucnost generace jako celku.

Nedostatečná pozornost věnovaná vytváření zdravé společnosti vede ke zhoršení reprodukční funkce nové generace. Významně snížena možnost vytvořit adekvátní rodinu, schopnou porodit a vychovávat zdravé děti. Moderní systém zdravotní péče musí vynaložit více a více prostředků na boj proti šíření HIV. Výše uvedené problémy, které brání budování zdravé společnosti a zhoršují schopnosti jednotlivce, ohrožují rozvoj státu jako celku.

Image

Skutečná opatření

Pro podporu zdravého životního stylu ve společnosti, jak aktivisté věří, je nutné popularizovat pozitivní návyky spojené s každodenním životem. Populace by měla mít co nejvíce relevantních informací o vlivu různých faktorů na zdraví a budoucnost. Je nezbytné přinést úplné informace o tom, co ohrožuje lidské zdraví, do jaké míry je problém relevantní a týká se všech bez výjimky. Mladí lidé by měli mít přesnou představu o všech možných rizicích a opatřeních, která jim umožní odolat. Podle mnoha je popularizace zdravého životního stylu klíčovou složkou, pomocí které můžete vytvořit vrstvu mladých lidí, kteří jsou pozitivní a žijí ve zdravém životním stylu. Takoví lidé se mohou stát lepšími v různých oblastech, snaží se vytvářet, vytvářet a zlepšovat svět.

Navrhuje se uspořádat různé projekty zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti a podporu zdravého životního stylu. Takový by měl být pouze jedním aspektem velké sociální práce, zahrnující všechny sociální vrstvy. Na jeho úkor je možné zabránit aktualizaci závislosti a ještě širšímu šíření tohoto jevu. Správný přístup k poskytování správných, přesných a relevantních informací obyvatelstvu, jak věří veřejní činitelé, pomůže snížit šíření HIV. Čím více lidí bude mít zdravý život, tím lepší bude budoucnost státu jako celku.

Co je třeba usilovat?

Podpora zdravého životního stylu ve společnosti podle aktivistů těchto projektů zvýší úroveň informační podpory. Mladší generace se bude stále více dozvědět o tom, jak ovlivňují život společnosti jako celku, zejména jednotlivce, sociálně významných nemocí. Jedním z výsledků masového povědomí obyvatelstva bude pochopení toho, jak velká závislost na drogách, tabákových výrobcích a alkoholu ovlivňuje člověka a společnost. Pokud realizujete vzdělávací masový projekt, každý bude mít přesnou představu o významu a dopadu deviantního chování člověka, infekce HIV na něj a jeho okolí.

Předpokládá se, že pokud je možné realizovat plnohodnotnou práci na informování obyvatelstva, je možné zvýšit počet lidí, kteří praktikují zdravý životní styl. Musíte se snažit o zvýšení zájmu o pohyby. Možná, že pouhé informování obecné populace bude stačit k tomu, aby se mnoho lidí zajímalo o zdravý životní styl a různé aspekty tohoto obrazu každodenního života.

Index spokojenosti

Vědci identifikují několik klíčových principů, které budují obraz zdravé společnosti. Zvažte je jeden po druhém. První místo patří indexu spokojenosti. To se odráží v počtu osobního názoru na to, jak je spokojen se svým životem, jak je bohatý. Obvykle se používá desetibodová stupnice. Takový index je považován za klíčový pro každou jednotlivou osobu. Pro člověka je důležitější než jiné aspekty. Ekonomický pokrok, zlepšování technologií, demokracie a dalších nuancí jsou pouze fenomény, které podporují klíčový index. Samy o sobě znamenají pro člověka málo, jsou považovány člověkem pouze za prvek ovlivňující jeho míru spokojenosti.

Už dlouho je známo, že pouze bohatství nebo držení nejnovějších technologií ještě není garantem absolutního lidského štěstí. Kromě toho existuje spousta příkladů lidí, kteří měli takový majetek, zatímco nebyli šťastní a spokojení se svým životem. Existuje mnoho příkladů poměrně chudých lidí, kteří zároveň hodnotili svůj život jako uspokojivý a podle ratingové stupnice několika bodů správně považovali průměrnou úroveň šťastných lidí.

Image

Sociální pokrok

Tento aspekt obrazu zdravé společnosti zahrnuje pochopení vývoje společnosti. Proces by měl probíhat tak, aby byl průměrný index spokojenosti relativně vysoký a důsledně dodržoval tyto ukazatele. Stabilitu nelze nazvat statistickou charakteristikou společnosti. Je rozumnější ji označit za pokrok. To je dáno zvláštnostmi lidské povahy: člověk má vysoký index spokojenosti, dělá něco, mění sebe a prostor, ve kterém žije. Stagnace vždy vede ke snížení parametrů indexu, i když jsou pohodlí a prosperita zřejmé a nesporné. Stagnace je fenomén, který snižuje nasycení lidské existence, protože vyžaduje potlačení tužeb v důsledku vnitřních zákazů nebo vnějších faktorů.

Podle některých je klíčem ke zdravé společnosti v prevenci sociální stagnace. Forma pokroku je dána hodnotami, které jsou vlastní lidem, kteří tvoří společnost. Záleží na hodnotách, proč se jim životy lidí budou zdát bohatší. Pro některé je tento stanoviště v nepřítomnosti majetku a volného využívání přírodní krásy, jiní považují pokrok pouze v kontextu kosmického letu a technického pokroku. Změna tužeb, priorit, dávání člověku pocit nasycení jeho existence, umožňuje společnosti jako celku transformovat se. Sociální pokrok zároveň mění tvar, ale faktem spokojenosti zůstává.

Soukromá iniciativa

Když se říká, že zdravá společnost je budoucností národa, lidé tuto iniciativu obvykle přebírají. Jak je známo z výpočtů mnoha sociologů, soukromá iniciativa je jedním z klíčových faktorů, které umožňují společnosti rozvíjet se. Lidstvo nahromadilo nevyzpytatelně široké zkušenosti v pokusech vytvořit centralizované síly - jak destruktivní, tak měkké. Úředníci zastupující stát, bez ohledu na to, jak inteligentní, nemohou nahradit iniciativu osoby - a to číslo v milionech, protože tolik lidí žije ve státě. Každý člověk, který má příležitosti, svobodu měnit své okolí, utrácí svou sílu na aspekty, které jsou pro něj důležité, a uchýlí se k vlastní životní síle. Bez ohledu na to, jak dobré centralizované plány vytvořené úřady, nikdy nedávají stejný účinek, nebudou tak podrobné a produktivní.

Zdravá společnost, zdravá generace jsou tvořeny, když existuje iniciativa individuální osoby, chráněné mocí, když člověk má majetek, který umožňuje jeho realizaci. Ochrana schopnosti člověka být iniciativou je v mnoha ohledech základem moderní, vysoce rozvinuté společnosti. Nezáleží na tom, kolik peněz má člověk, kdo nemá svobodu měnit své okolí, stále nezná štěstí. Nicméně, v mnoha mocnostech tento postulát, dlouho prokázaný sociology, ještě nebyl přijat, tak “diktatura většiny” pravidla. Zároveň není věnována dostatečná pozornost skutečnosti, že každá společnost - soubor menšin, tedy většina vládnoucího života - se promění v destruktivní mechanismus, který pohlcuje společnost zevnitř a vede k potlačení iniciativy jednotlivce. Nikdo z toho nemá prospěch, ale společnost jako celek ztrácí hodně.

Image

Motivace a iniciativa

Vytvoření zdravé společnosti zahrnuje podporu soukromé iniciativy. Mělo by být chápáno, že externí zdroje nemohou dát člověku motivaci k jeho formování, a to ani teoreticky. K vysokému nasycení života dochází, pokud člověk dělá to, co chce dělat. Nemůžete člověka ani sílu oklamat, abyste něco udělali. Občan může věřit v dogmata, že ho úřady nechaly zhubnout, přesto se necítí, že žije plným životem, nebude schopen porodit a převzít iniciativu. Nízká úroveň saturace životem je zřejmým signálem, že člověk žije v sebeklamu, snaží se přinutit k tomu, aby udělal něco, co nezpůsobuje lásku a soucit. Iniciativa člověka je neobvyklý zdroj, jehož význam nelze podceňovat. Vzniká nepředvídatelně, spontánně, pouze v podmínkách, kdy je osobnost svobodná. Iniciativa pomalu roste, nelze ji napodobovat ani nakupovat za peníze. Pro poskytování tohoto bohatství společnosti je nutné každému členovi poskytnout možnost svobodné existence s cílem zvýšit nasycení života.

Vzhledem k tomu, že díla věnovaná tomu, jakou společnost lze považovat za zdravou, jasně ukazují na potřebu vysoké úrovně indexu spokojenosti, je jedním z nejdůležitějších veřejných úkolů spojen s jejím nárůstem. Jak lze z výše uvedeného vyvodit, nejúčinnější metodou není smíchat události, které se odehrávají, aniž by to zasahovalo do soukromé iniciativy. Lidé mají silné hnací síly, díky kterým jsou lidé aktivní a dělají vše, co je v jejich silách, aby změnili svůj život k lepšímu. Úkolem centralizované moci není bránit tomu.

Je to všechno jasné?

Ve snaze vybudovat zdravou společnost mohou úřady státu usilovat o stimulaci různých aktivit lidí, podporujících soukromou iniciativu. Jeden "ale": můžete jen stimulovat existující. Není-li tento jev ještě k dispozici, nelze nic udělat. Stimulace je možná, když obě strany (osoba i vláda) spolupracují produktivně a mají z ní prospěch.

Jakékoli omezení, zejména zákaz, je faktorem, který omezuje soukromou iniciativu, čímž zhoršuje vyhlídky na vytvoření zdravé společnosti. Výjimkou je, když si lidé sami uvědomují důležitost a význam konkrétního zákazu a chápou, že je pro všechny strany prospěšné držet se ho. Omezení jsou skutečně potřebná pro normální sociální pokrok, vzájemnou existenci a interakci jednotlivých skupin a osob. Pokud jednotlivé menšiny vědí, že jejich zájmy jsou chráněny, jsou připraveny vyjít na obranu jiných skupin, stejně jako pracovat pro dobro společnosti, převzít iniciativu ke zlepšení životního prostředí.

Image

Potřebujete nebo ne?

Existence zdravé společnosti je možná pouze za podmínek, kdy v zásadě neexistují nepřiměřené zákazy. Dlouho bylo vytvořeno jedno zvědavé pravidlo: vše, co není zakázáno, může být provedeno. Je třeba bez pochyb pozorovat, zda existuje potřeba vybudovat odpovídající společnost s dobrými vyhlídkami rozvoje. Právo na svobodu v moderní společnosti je něco, co by mělo být uctíváno téměř především. Úkolem moci moci je v ideálním případě hájit práva toho, kdo projevuje svobodu jednání. Zároveň je nutné být schopen rozlišovat mezi morálkou a poškozením zdraví (to souvisí zejména s omezeními kouření). Morálka je soukromá záležitost, která není dostatečným základem pro zákazy. O veřejném zdraví se můžete mluvit pouze tehdy, pokud zvoleným omezovačem zůstává morálka, která se uplatňuje dobrovolně, individuálně.

Kvalifikovaná menšina

Tento koncept pro zdravou společnost je jedním z nejdůležitějších, pokud se chce společnost rozvíjet. To, co se obvykle nazývá většina, je spíše amorfní něco, co ve skutečnosti ve skutečnosti neexistuje. Tam je momentální většina, která se objeví, když jistá otázka je zvažována. V rámci každé většiny, která ve společnosti existuje již delší dobu (například náboženští lidé) existuje mnoho dalších skupin, rozdělených podle kritérií - slavnostní, morální a další. Pokud jsou ve státě porušeny zájmy menšiny, lze říci, že nejsou respektovány žádné zájmy. Diktatura většiny - zničení moci zevnitř, vlastními silami. V takových podmínkách nejprve zmizí soukromá iniciativa, stát jako celek trpí a občané čelí devastaci, veřejné a soukromé krizi.

Image

Zdraví a denně

Důležitým aspektem tvorby zdravé mládeže je zdravá společnost, a to poskytování každé informace o tom, co ovlivňuje stav člověka a umožňuje mu rozvíjet se fyzicky a morálně. HLS je komplexní fenomén tvořený několika oblastmi, včetně potravin, tělesné výchovy, volnočasových aktivit, sociálních interakcí a sebezdokonalování. HLS je právní fenomén, sociální a kulturní osobní prostor, duchovní svět člověka. Možnost jeho realizace je určena průmyslovými, průmyslovými faktory, komunikací a ekonomickým rozvojem, agro-kulturním vývojem státu.

Nepodceňujte význam zdravého životního stylu. V posledních letech se stále více říká, že zárukou zdravé společnosti je zdravé dítě. Může to tak být, jsou-li jeho rodiče zdraví, pokud mladší generace sama praktikuje zdravý životní styl. Takový způsob bytí umožňuje každému, aby si uvědomil, jak škodlivé jsou návyky spojené s tabákem, alkoholem a drogami, jak moc nevhodné dietní vlivy ovlivňují. HLS umožňuje člověku uvědomit si, jak silný je vliv stresových faktorů, proč nedostatek fyzické aktivity vede k negativním důsledkům. HLS pomáhá posoudit, co a do jaké míry ovlivňuje duševní pohodu, zdraví a nemoc člověka a dlouhověkost.

Relevance problému

V posledních letech je stále častější slyšet ujištění od aktivistů, že zdravé dítě je klíčem ke zdravé společnosti. To není překvapující, protože samotný fenomén zdravého života přitahuje stále více pozornosti veřejnosti. Každý, kdo chce žít dlouho a kvalitně, se cítí skvěle. Vzniklo mnoho organizací (soukromých, suverénních), které si stanovily za úkol podporovat zdravý životní styl a přinést veřejnosti užitečné informace týkající se agresivního vlivu různých životních faktorů a podmínek, ve kterých člověk žije. Přesto ne každý si je vědom toho, že špatné návyky, nedostatek vědomí v aspektech vlivu různých faktorů nakonec ovlivňují zdraví.

Ve fyzicky zdravé společnosti je menší pravděpodobnost sociálních nepokojů. Jak vyplývá z pozorování moderního života, je-li člověk z něčeho nemocný, zvyšuje se pravděpodobnost zhoršení sociálních aspektů jeho existence. Navzdory různým prostředkům a metodám podpory zdravého životního stylu, zatímco „věci tam jsou“. Mezi našimi krajany je stále mnoho kuřáků, drogově závislých a alkoholiků, lidí, kteří nadměrně konzumují potraviny a odmítají sport. Předpokládá se, že je to způsobeno dětstvím - mnoho z tohoto období je spojeno s bytím uvnitř, ne mimo něj, proto byly vytvořeny odpovídající vzory.

Image

HLS a děti

Vzhledem k tomu, že vliv zdravého životního stylu na společnost nikoho nepochybuje, dostává se do popředí výchova mladší generace k těmto zvyklostem a každodennímu životu. Vychovávání dítěte ne vždy zahrnuje poskytnutí dostatečných informací o přínosech zdravého životního stylu, protože ne každý rodič to chápe a je si toho vědom. V mnoha ohledech je určeno, jak bude hodnotový systém zdravého životního stylu relevantní pro dítě, jako příklad rodičů. Nezáleží na tom, jak je jejich každodenní život kladen na jejich starší, pokud tito lidé sami takový život nepraktikují, mladší ho nepodpoří.

O aspektech

Zdravý životní styl je podporován v moderní společnosti a zahrnuje revizi stravy a jejího každodenního života, aby se stala fyzickou aktivitou. Aby byl zdravý životní styl užitečný a procvičoval se s radostí, je nutné vytvořit harmonický plán a program. Aby se člověk cítil dobře, potřebuje nejen jíst správně a pravidelně, ale i tyto dva body se pro mnohé zdají být nepřekonatelným problémem. Někteří nejsou schopni jíst správně, protože je pro ně těžké jíst pravidelně kvůli svému životnímu stylu. Jiní nejsou schopni řádně rozdělit volný čas, takže není možné dopoledne přidělit půl hodiny na jednoduchá cvičení.

Denní kvalitní výživa a rozumná fyzická aktivita - základ zdravého životního stylu. Těmto aspektům je třeba věnovat zvláštní pozornost. Abychom se udrželi v dobrém stavu, stojí za to dělat speciální postupy - dobré, je jich spousta, takže si každý najde něco podle svých představ. HLS podporuje jógu a fitness, energetické třídy, plavání a jogging, lyžování. Můžete trénovat bruslení, jít na atletiku. Příležitosti pro moře, stačí najít něco, co vám vyhovuje osobně. Každá lekce, která bude vybrána s přihlédnutím k osobním charakteristikám, se jistě stane zdrojem radosti, učiní osobu veselejší, dá pozitivní životní postoj. Základním pravidlem každé praxe je pravidelnost. Nechoďte do extrémů a dávejte si zbytečný stres. HLS nesouhlasí s tímto přístupem, protože nadměrné úsilí je škodlivé pro zdraví, zejména pokud jsou vybírány bez zohlednění věku osoby a jeho fyziologie.

Image

Jídlo a ne jen

V současné době lze principy zdravého stravování rozdělit do samostatné disciplíny. Úkolem osoby - udělat pestrou stravu, plnou užitečných výrobků. Čím více zeleniny a ovoce člověk sní, tím lépe se cítí. Potřebujete rozumnou přítomnost v nabídce užitečných druhů masa, různých ryb. Nezanedbávejte obilniny, celozrnný chléb. K dietě dokonale splňují požadavky těla, můžete se poradit s odborníkem na výživu. HLS neschvaluje příliš agresivní stravu a touhu po nepřiměřeném hubnutí.

Další důležitý bod zdravého životního stylu - harmonie. Doporučuje se praktikovat tento obraz každodenního života s celou rodinou, aby mladší generace věděla, jak se chovat, jak spolupracovat se světem, počínaje příkladem rodičů. V budoucnu bude mladší člověk určovat měřítka, která jsou pro něj vhodná osobně, protože to bude pro něj důležité, ale úkolem rodičů je položit dobrou základnu tak, aby volba probíhala správně.

Zajímavé články

Jim Dougherty na Marilyn Monroe. Byla to moje žena

Magadan City: Obyvatelstvo, klima a památky

Catherine Fulop: herectví a osobní život

Co je to atmosférická fronta? Atmosférické fronty, cyklony a anticyklony